freeweb!szeretlek!fashionállati közösségadni jó!apuciknak
Egyéni keresés

Nem férsz az egy­szer még jó lesz va­la­mi­re tár­gyak­tól a la­kás­ban? Biz­ton­ság­ban sze­ret­néd ő­ket tá­rol­ni? E­gyén­re sza­bott meg­ol­dá­sok­kal vá­runk!

hirdetés

S­zám­ta­lan o­lyan tár­gyat bú­tort tá­ro­lunk ott­ho­nunk­ban, me­lyektől nem fé­rünk, de fáj a szí­vünk meg­vál­ni tő­lük, hi­szen egy­szer még jól jö­het­nek. A Mi­ni­rak­tár.­hu-n on­li­ne is le­hető­ség van őr­zött tá­ro­ló­he­lyi­ség bér­lé­sé­re, e­gye­di igé­nyek sze­rint is.